Friends

Regulamin promocji „Poleć Workin”.

Obowiązuje od 12.02.2019 r. do 11 kwietnia 2019

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa tryb i zasady przeprowadzenia Programu„Poleć Workin („Program”).

 2. Organizatorem Promocji jest Workin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 2, 00-075 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000623827 („Workin”).

§ 2. Uczestnicy Programu i warunki udziału

 1. Uczestnikiem Programu jako osoba Polecająca („Polecający”) – może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która spełniła łącznie poniższe warunki:

  1. jest najemcą w Workin lub korzysta z powierzchni w Workin, jako pracownik lub współpracownik innego najemcy w Workin;

  2. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym Programem;

  3. nie złożyła sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;

  4. na skutek jej polecenia Nowy Klient zawarł z Workin w okresie objętym Programem umowę najmu prywatnego gabinetu lub gabinetów na okres minimum 1 roku („Umowa Najmu”) lub umowę obejmującą usługę coworkingową lub biurka dedykowanego na okres minimum 6 miesięcy („Umowa na Coworking”).

 2. Uczestnikiem Programu jako Nowy Klient – może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która spełniła łącznie poniższe warunki:

  1. nie jest najemcą powierzchni w Workin i w okresie objętym Programem zawrze z Workin Umowę Najmu lub Umowę na Coworking, przy zawarciu której powoła się na Polecającego, co zostanie wskazane w załączniku do Umowy Najmu lub Umowy na Coworking;

  2. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym Programem;

  3. nie złożyła sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;

  4. została zachęcona do zawarcia z Workin Umowy Najmu lub Umowy na Coworking przez Polecającego.

§ 3. Zasady Programu

 1. W przypadku zawarcia Umowy Najmu w okresie objętym Programem zarówno Polecający, jaki i Nowy Klient otrzymają następujące nagrody:

  1. Polecający otrzyma wg. swojego wyboru dostęp do miejsca parkingowego w Budynku na ulicy Senatorskiej 2, w Warszawie o wartości 660 EUR, na okres 3 miesięcy lub voucher do restauracji Warszawski Sznyt o wartości 1500 zł;

  2. Nowy Klient otrzyma dostęp do miejsca parkingowego w Budynku na ulicy Senatorskiej 2, w Warszawie o wartości 660 EUR, na okres 3 miesięcy lub voucher do restauracji Warszawski Sznyt o wartości 1500 zł;

 2. W przypadku zawarcia Umowy na Coworking w okresie objętym Programem zarówno Polecający, jaki i Nowy Klient otrzymają voucher do restauracji Warszawskiego Sznytu w Warszawie, ul. Senatorska 2, o wartości 250 złotych.

 3. Wartość Nagród dla Nowych Klientów nie prowadzących działalności gospodarczej jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych jako nagrody w sprzedaży premiowej.

 4. Wartość Nagród dla Polecających zostanie dodatkowo „ubruttowiona” o 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Pobrany podatek od ubruttowionej wartości Nagród, Workin przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.workin-senatorska.pl.

 2. Workin jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Programu i jego prawidłowy przebieg.

 3. Workin zastrzega sobie prawo do przedłużenia Programu.

 4. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Workin Sp. z o.o. dalej jako („Administrator“). Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników w celu realizacji Programu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na www.workin.pl

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.