Regulamin promocji

Regulamin promocji „Wakacje czynszowe w Workin”.

Obowiązuje od 23 ego października 2019 r. r. do 30 listopada 2019 r.

§ 1. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji „Wakacje czynszowe w Workin” („Promocja”)
2. Organizatorem Promocji jest Workin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 2, 00-075 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000623827 („Workin”).

§ 2. Uczestnicy i warunki udziału


1. Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) – może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która spełniła łącznie poniższe warunki:
1.1. nie jest najemcą powierzchni w Workin;
1.2. samodzielnie i bezpośrednio skontaktuje się z Workin osobiście, mailowo, telefonicznie lub przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.workin-senatorska.pl;
1.3. w okresie objętym Promocją zawrze z Workin umowę najmu minimum jednego indywidualnego gabinetu biurowego lub usługi „Hot Desk” na okres co najmniej 18 miesięcy („Umowa Najmu”) oraz rozpocznie wykonywanie Umowy Najmu;
1.4. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym Programem;
1.5. nie złożyła sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

§ 3. Zasady Programu


1. W przypadku zawarcia Umowy Najmu w okresie objętym Promocją Uczestnik otrzyma nagrodę („Nagroda”) w postaci:
1.1. Rabatu czynszowego w wysokości 100 % kwoty czynszu – na jeden czynsz wynikający z zawartej „Umowy Najmu”. Uczestnik może skorzystać z ulgi w dowolnym miesiącu w trakcie obowiązywania Umowy Najmu pod warunkiem, że doręczy do Workin pisemne oświadczenie o woli skorzystania z rabatu, przy czym powyższe doręczenie musi nastąpić w terminie do ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego ulga ma dotyczyć.
2. W przypadku zawarcia Umowy Najmu na więcej niż jeden gabinet biurowy w okresie objętym Promocją Uczestnik otrzyma tylko jedną Nagrodę.

§ 4. Postanowienia końcowe


1. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.workin-senatorska.pl/promo
2. Workin jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.
3. Workin zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu obowiązywania Promocji.
4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
5. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Workin Sp. z o.o. dalej jako („Administrator“). Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników w celu realizacji Promocji. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na www.workin-senatorska.pl
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.