Regulamin

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA SIEDZIBĘ
Z WORKIN SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady zawierania przez stronę internetową: https://workin-senatorska.pl/oferta/biuro-wirtualne/ umowy na siedzibę z Workin sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy
  Senatorskiej 2, 00-075, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000623827, NIP 5223065571, REGON 364736041.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.08.2023 r. do odwołania, z zastrzeżeniem, że:
  1. zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 3 dni
   od daty udostępnienia ich na stronie workin-senatorska.pl.
  2. zmiana Regulaminu nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz warunki akcji promocyjnych dotyczących zgłoszeń przesłanych przed datą wejścia w życie takiej zmiany.

 

 • 2 DEFINICJE

Workin – Workin sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 2, 00-075, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000623827, NIP 5223065571, REGON 364736041, ujawniona w rejestrze działalności na rzecz spółek i trustów prowadzonych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach pod numerem: RDST-594.
Umowa – umowa na siedzibę zawierana przez stronę internetową https://workin-senatorska.pl/oferta/biuro-wirtualne/ poprzez wypełnienie przez Klienta formularza, zaakceptowanie treści umowy oraz niniejszego Regulaminu i dokonania płatności kaucji albo umowa na siedzibę zawarta w formie pisemnej.

Klient – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo osoba fizyczna zamierzająca rozpocząć prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub zamierzająca zawiązać i powołać osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej („Klient-konsument”), która zawarła Umowę.

Regulamin – Regulamin zawierania umów na siedzibę z Workin sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przez stronę internetową.

Strona Internetowa Workin – https://workin-senatorska.pl/oferta/biuro-wirtualne/

Adres Biura Workin – ul. Senatorska 2, 00-075 Warszawa.

 

 • 3 ZAWARCIE UMOWY NA SIEDZIBĘ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ
 1. W celu zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza, w którym należy podać w szczególności:
  1. informację, czy Klient prowadzi działalność gospodarczą, czy dopiero zamierza rozpocząć prowadzenie takiej działalności,
  2. formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej,
  3. dane rejestrowe Klienta,
  4. dane kontaktowe Klienta,
  5. dane osoby bądź osób uprawnionych do reprezentacji Klienta,
  6. dane osoby będącej beneficjentem rzeczywistym Klienta,
  7. wybór pakietu,
  8. okres trwania Umowy,
  9. okres rozliczeniowy (miesięczny lub roczny),
  10. adres e-mail,

a następnie przesłania go do Workin za pośrednictwem Strony Internetowej Workin.

 1. Klient jest zobowiązany do wskazania prawdziwych danych uzupełniając formularz,
  o którym mowa w § 3 ust. 1 powyżej.
 2. Przed wysłaniem uzupełnionego formularza, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu za pośrednictwem Strony Internetowej Workin konieczne jest zaakceptowanie treści Umowy oraz niniejszego Regulaminu.
 3. Przed zawarciem Umowy za pośrednictwem Strony Internetowej Workin konieczne jest uiszczenie na rzecz Workin z wykorzystaniem metod płatności wskazanych w § 5 ust. 1 poniżej:
  1. kaucji gwarancyjnej zabezpieczającej wszelkie roszczenia Workin względem Klienta wynikające z Umowy oraz,
  2. płatności za pierwszy okres rozliczeniowy (roczny lub miesięczny).

Za moment płatności uznaje się otrzymanie ww. płatności przez Workin.

 1. Po spełnieniu warunków wskazanych w § 3 ust. 1 –4 niniejszego Regulaminu, Workin
  w terminie 1 dnia roboczego prześle Klientowi na adres e-mail wskazany w formularzu,

o którym mowa w § 3 ust. 1 powyżej, podpisaną przez Workin jednostronnie Umowę.

 1. Klient w terminie 7 dni od dnia przesłania Umowy podpisanej jednostronnie przez Workin jest zobowiązany do zwrotnego przekazania Workin na adres e-mail: info@workin-senatorska.pl, podpisanej przez niego Umowy. W przypadku niespełniania przez Klienta zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzednim Umowę uznaje się za niezawartą. Jeżeli Klient uiścił płatności wskazane w § 3 ust. 4 zostaną one zwrócone na zasadach opisanych w § 6 ust. 4-6 poniżej, przy czym Workin jest uprawniony do zatrzymania 15% kwoty o jakiej § 3 ust. 4 lit. b jako opłaty manipulacyjnej.
 2. Spełnienie przez Klienta zobowiązania wskazanego w § 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu oznacza zawarcie Umowy.
 3. Workin zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta przedstawienia dodatkowych dokumentów przed zawarciem Umowy w szczególności obejmujących umocowanie osoby zawierającej Umowę do reprezentowania Klienta. W przypadku skorzystania
  z tego prawa przez Workin termin wskazany w § 3 ust. 5 Regulaminu liczy się od dnia przedstawienia przez Klienta dokumentów wskazanych przez Workin.

 

 • 4 WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Dla zawarcia Umowy przez Stronę Internetową Workin wymagane jest, aby Klient posiadał:
  1. urządzenie końcowe (komputer/telefon/tablet) z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do e-mail;
  3. włączoną obsługę plików cookies;
  4. zainstalowany program FlashPlayer;
 2. Klient jest obowiązany do korzystania ze Strony Internetowej Workin w sposób zgodny
  z prawem, dobrymi obyczajami i w poszanowaniu dóbr osobistych i praw osób trzecich
  i Workin.
 3. Klienta obowiązuje zakaz przekazywania Workin treści o charakterze bezprawnym.
 4. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Klienta przy zawieraniu Umowy, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.
 5. Workin w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony Internetowej Workin za pośrednictwem której można zawrzeć Umowę spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub jej niekompatybilnością z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

 • 5 PŁATNOŚCI
 1. Workin umożliwia opłacenie wybranego pakietu Umowy za pomocą środków płatności elektronicznej z góry za cały okres trwania Umowy przy wykorzystaniu jednego
  z następujących sposobów:

  1. przy użyciu karty kredytowej akceptowanej przez „PayPal”.
  2. internetowym przelewem bankowym za pośrednictwem serwisu „Przelewy24”,
  3. internetowym przelewem bankowym za pośrednictwem serwisu „PayPal”,
  4. przelewem tradycyjnym

Za moment płatności uznaje się moment dokonania przez Klienta skutecznej realizacji płatności w sposób opisany w lit. a. – d. powyżej. Autoryzację kart kredytowych oraz rozliczenie płatności obsługuje podmiot zewnętrzny poprzez bezpośrednie połączenie
z serwerem agenta rozliczeniowego kart płatniczych.

 1. W przypadku wybrania przez Klienta opcji comiesięcznej płatności, Klient zgodnie
  z postanowieniami Umowy otrzyma od Workin comiesięczną fakturę i będzie zobowiązany do jej opłacenia w terminie i w sposób przewidziany w Umowie i tej fakturze.

 

 • 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KLIENTÓW-KONSUMENTÓW
 1. Klientowi- konsumentowi w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego w przypadku zawarcia Umowy przez Stronę Internetową Workin przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient-konsument jest zobowiązany przesłać e-mailem, na adres Workin: info@workin-senatorska.pl lub tradycyjną pocztą na adres rejestrowy Workin.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient-konsument jest zobowiązany w terminie 3 dni od skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu w sposób opisany w § 6 ust. 2 powyżej do:
  1. zmiany adresu siedziby prowadzonej działalności, na innych niż Adres Biura Workin,
  2. usunięcia Adresu Biura Workin ze wszelkich materiałów reklamowych i stron internetowych Klienta.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta-konsumenta, Umowa jest uważana za niezawartą, a Klient-konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Z zastrzeżeniem ust. 5. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym w terminie trzydziestu dni:
  1. od dnia odstąpienia od Umowy – w przypadku świadczeń Klienta-konsumenta,
  2. od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy – w przypadku świadczeń Workin.
 5. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Klienta-konsumenta z obowiązku opłacenia wynagrodzenia za okres, w którym Klient korzystał z Adresu Biura Workin na podstawie Umowy. Jeżeli w związku z odstąpieniem Workin jest zobowiązany do zwrotu Klientowi -konsumentowi jakichkolwiek płatności na zasadach wskazanych § 6 ust. 4 powyżej, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o kwotę wynagrodzenia należnego Workin, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 6. Jeżeli w związku z odstąpieniem Workin jest zobowiązany do zwrotu Klientowi-konsumentowi jakichkolwiek płatności na zasadach wskazanych § 6 ust. 4 i 5 powyżej, zwrot ten nastąpi w taki sam sposób, w jaki wcześniej płatności te zostały wpłacone do Workin.
 • 7 ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Jeżeli Umowa została zawarta na czas nieokreślony jej rozwiązanie może nastąpić
  w poprzez złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy formie pisemnej, przez każdą ze stron z zachowaniem 2 – miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym skutecznie złożono wypowiedzenie. Wypowiedzenie może być złożone w formie listu poleconego lub pisma dostarczonego do siedziby Strony.
 2. Workin ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Klient opóźnia się z płatnością jakiejkolwiek należności wynikającej
  z Umowy dłużej niż 1 miesiąc, a także w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy, a w szczególności braku uzupełnienia kaucji, o której mowa w § 3 ust. 5 powyżej w przypadkach wynikających z brzmienia Umowy lub naruszania renomy Workin oraz prowadzenie działalności, która może być zakwalifikowana jako nieprzyzwoita, niezgodna z prawem, niemoralna lub nieetyczna.
 3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym terminie za porozumieniem Stron, pod warunkiem uregulowania przez Klienta wszelkich zobowiązań wobec Workin.
 • 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Workin.
 2. Dane osobowe Klientów oraz traktowane są jako informacje poufne i służą tylko
  i wyłącznie do celów zawarcia i realizacji Umowy w tym komunikacji pomiędzy Klientem, a Workin.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Workin w celu informowania go o nowych promocjach i usługach.
 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich
  oraz żądania ich usunięcia.
 5. Klient zobowiązuje się poinformować swoich beneficjentów rzeczywistych, że Workin jest administratorem ich danych osobowych i będzie je przetwarzał w celu spełnienia obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2023 poz. 1124). Beneficjentowi rzeczywistemu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych wskazane są w Karcie Informacyjnej, która każdorazowo przekazywana jest Klientowi przez zawarciem Umowy.
 • 9 REKLAMACJE
 1. Reklamacje można zgłaszać Workin w formie pisemnej na adres siedziby Workin lub e-mailem na adres: info@workin-senatorska.pl.
 2. W reklamacji Klient jest zobowiązany szczegółowo określić przedmiot reklamacji.
 3. Workin rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Klienta w tożsamej formie jak reklamacja.
 4. Jeżeli w wyniku rozpoznania reklamacji zajdzie konieczność zwrotu środków Klientowi, zwrot ten nastąpi zgodnie z zasadami wskazanymi w § 6 ust. 6.

 

 • 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Regulaminem i Umową rozpoznawane będą przez sąd właściwy dla siedziby Workin.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają postanowienia Umowy, a w dalszej kolejności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Workin zastrzega sobie prawo modyfikacji niniejszego Regulaminu na zasadach wskazanych w § 1 ust. 2 powyżej.